english version
Termedia Publishing
statut


STATUT STOWARZYSZENIA
pod nazwą
"Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych"ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

1. W oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r., tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może także używać skrótu i nazwy w językach obcych. W szczególności, Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim, w następującym brzmieniu: „European Society of Medical Directors”.
3. Stowarzyszenie może używać logo określonego uchwałą zarządu Stowarzyszenia.


§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań w Polsce.


§ 3

1. Językiem Stowarzyszenia jest język polski.
2. W kontaktach z podmiotami zagranicznymi, jak również w kontaktach z członkami Stowarzyszenia, nie będącymi obywatelami polskimi, Stowarzyszenie może się posługiwać językiem angielskim lub innym językiem obcym, w zakresie nie naruszającym przepisów prawa.
3. Dopuszczalne jest posługiwanie się przez członków Stowarzyszenia językiem angielskim w trakcie obrad organów stowarzyszenia, pod warunkiem zapewnienia przez Stowarzyszenie tłumaczenia na język polski.
4. Dokumenty Stowarzyszenia są sporządzane w języku polskim.
5. Organ Stowarzyszenia, który przyjął (uchwalił) dany dokument jest również uprawniony do przyjęcia (uchwalenia) oficjalnego tłumaczenia tego dokumentu na język angielski. Tłumaczenie to może służyć do kontaktów z podmiotami zagranicznymi, jak również do kontaktów z członkami Stowarzyszenia, nie będącymi obywatelami polskimi.


§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zawierających nazwę Stowarzyszenia.


§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym charakterze, na podstawie decyzji Walnego Zebrania.ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.


§ 6

1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1) rozwój wymiany podglądów w zakresie zarządzania placówkami medycznymi wśród dyrektorów medycznych, lekarzy oraz menedżerów medycznych,
 2) poszerzenie udziału lekarzy w zarządzaniu służbą zdrowia,
 3) podniesienie jakości i efektywności kosztowej oraz optymalizacja organizacji funkcjonowania dyrektorów medycznych, lekarzy oraz menedżerów medycznych,
 4) podniesienie jakość ochrony zdrowia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1) organizacja spotkań, zgromadzeń, kampanii, akcji, zjazdów, sympozjów i kongresów, w sferze spraw objętych celami statutowymi,
 2) wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych, czasopism i książek o tematyce dotyczącej celów statutowych,
 3) promowanie poszerzania udziału lekarzy w zarządzaniu ochroną zdrowia,
 4) promowanie jakości, efektywności kosztowej oraz optymalnej organizacji ochrony zdrowia na rynku europejskim i międzynarodowym,
 5) współpracę z innymi organizacjami o zasięgu narodowym i międzynarodowym działającymi w kierunku promocji jak najlepszej jakości ochrony zdrowia.ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.


§ 8

Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, jeżeli kandydat spełnia wymogi statutowe.


§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, w tym również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 10

1. Założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać lekarz, menedżer lub ekspert działający w sektorze ochrony zdrowia, który uzyska pisemną rekomendację przynajmniej dwóch innych członków Stowarzyszenia, zgłosi deklarację członkowską oraz opłaci wpisowe i składki za pierwszy rok.
3. Do szczególnych uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla członków zwyczajnych należą:
 1) udzielanie rekomendacji odnośnie przejęcia członka zwyczajnego, honorowego i wspierającego,
 2) zgłaszanie wniosków o wykluczenie członka,
 3) składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.


§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna, popierająca działalność Stowarzyszenia i deklarująca opłacanie składki członkowskiej, a także materialne wspieranie Stowarzyszenia, która uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych.
2. Osoba prawna jest reprezentowana przez osobę fizyczną wskazaną przez właściwy organ osoby prawnej.
3. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz z wyłączeniem szczególnych uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla członków zwyczajnych.


§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub realizacji celów, jakie przyświecają Stowarzyszeniu.
2. Godność członka honorowego nadaje, po uzyskaniu rekomendacji co najmniej trzech członków zwyczajnych, na wniosek Zarządu, po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, która ma zostać obdarzona godnością członka honorowego.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem obowiązku opłacania składki członkowskiej i z wyłączeniem szczególnych uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla członków zwyczajnych.


§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w Walnych Zebraniach,
3) uczestniczyć w konferencjach, zebraniach i innych formach działalności Stowarzyszenia oraz otrzymywać świadczenia należne członkowi Stowarzyszenia,
4) zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
5) nosić odznakę Stowarzyszenia, jeżeli taka zostanie wprowadzona, w sytuacjach przewidzianych uchwałą o wprowadzeniu odznaki.


§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
2) realizować postanowienia statutu i uchwały władz Stowarzyszenia,
3) propagować cele Stowarzyszenia,
4) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
5) regularnie opłacać składkę członkowską,
6) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.


§ 15

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
 1) śmierci członka,
 2) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym,
 3) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
 4) skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy bądź utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych, na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
 5) wykluczenia przez Zarząd, z inicjatywy Zarządu lub na wniosek przynajmniej 2 członków zwyczajnych z powodu:
 a) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 b) działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu doręcza się członkowi na piśmie wraz z uzasadnieniem.
3. Od uchwały o skreśleniu czy wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, o której mowa w ust. 2.ROZDZIAŁ IV
Władze i organizacja Stowarzyszenia


§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1) Walne Zebranie Członków,
 2) Zarząd,
 3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 2 lata.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa 2 lata.
4. Członkowie tych organów są wybierani i odwoływani w głosowaniu tajnym.


§ 17

1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej również "Walnym Zebraniem", jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku, nie później niż do końca czerwca danego roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:
 1) na podstawie uchwały Zarządu,
 2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3) na pisemny wniosek przynajmniej 60% członków mających prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku, w sprawie jego zwołania.
8. Do Walnego Zebrania należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut:
 1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2) uchwalenie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich odwołanie, w tym wybór na poszczególne funkcje w tych organach,
 6) uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
 7) zatwierdzenie bilansu i sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
 8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze.
 9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 10) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11) określenie najwyższej sumy zobowiązań, które może zaciągnąć Stowarzyszenie,
 12) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze oraz podejmowanie uchwał w tej sprawie,
 13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Stowarzyszenia lub o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
 14) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
9. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem zwołania Zebrania, w formie listu poleconego lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka.
10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie w obecności co najmniej 30% członków, chyba że statut stanowi inaczej. Drugi termin zebrania może być wyznaczony nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie zebrania
11. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut.
12. Na żądanie co najmniej połowy zebranych zarządza się głosowanie tajne także w przypadku uchwał, których podejmowania w trybie głosowania tajnego Statut obligatoryjnie nie przewiduje.
13. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.


§ 18

1. Do Zarządu należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut:
 1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań z własnej działalności,
 3) uchwalenie planów pracy i projektu budżetu Stowarzyszenia,
 4) ustalanie zasad wpłacania składek członkowskich,
 5) powoływanie wyspecjalizowanych placówek Stowarzyszenia oraz określanie zakresu ich działalności,
 6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z członków w liczbie od 3 do 5 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa.
4. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Zarządu.
5. Do reprezentacji Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.


§ 19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z osób w liczbie od 3 do 7, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Komisji Rewizyjnej.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być osoby będące jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.
4. Do Komisji Rewizyjnej należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut:
 1) kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd oraz wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania,
 2) występowanie do Walnego Zebrania z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi,
 3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4) opiniowanie bilansu sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby i są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.


§ 20

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 20 ust. 2, uważa się moment wyboru nowych władz,
 2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 3) zrzeczenia się uczestnictwa w organie,
 4) odwołania przez Walne Zebranie.
2. W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełniania wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach oraz w niniejszym Statucie.
4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą, na czas do końca kadencji, osoby które w ostatnich przeprowadzonych wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% składu tych organów.


§ 21

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia.


§ 22

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, poleceń, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 23

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.


§ 24

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku pozostałego po likwidacji, podejmuje Walne Zebranie większością 60% głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
2. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi.
3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.


§ 25

Uchwały Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu, jak również sprawozdania i Komisję Rewizyjną z ich działalności, mogą być publikowane w wydawnictwie, uznanym przez Komisję Rewizyjną za oficjalny organ Stowarzyszenia.

 
 
Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych
Wydawnictwo Termedia